Id-Dipressjoni u s-Sess – Parti 3/5

Biex inkomplu fejn ħallejna l-aħħar darba, f’dan il-blog se nitkellmu fuq x’wieħed jista’ jagħmel biex itaffi s-sintomi tad-dipressjoni, kif ukoll l-effetti sekondarji (side effects) li din tista’ tħalli fuq is-sesswalità tagħna. Dawn l-effetti jistgħu jkunu ġejjin kemm mid-dipressjoni 

Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Part 2/3

Il-Prestazzjoni Sesswali

Minn perspettiva klinika, huwa ċar li d-dipressjoni għandha t-tendenza li taffettwa kull sistema fil-ġisem tagħna. Dan l-effett huwa l-iżjed evidenti fejn jidħol l-irqad. Huwa komuni li l-persuna titlef in-normalità u r-regolarità li hi kellha f’dan l-aspett, u b’hekk 

Read more

Id-Dipressjoni u s-Sess – Part 1/3

“Mhux qiegħed ifittixni iżjed”. “Qabel konna nkunu intimi kważi erba’ darbiet fil-ġimgħa u issa xejn, bilkemm jgħannaqni”. “M’għadux iħobbni”. “Jidħol id-dar u jibqa’ sejjer jorqod”.

Madwar 17% tal-popolazzjoni, xi darba jew oħra fil-ħajja tagħhom jgħaddu minn żmien ta’ dipressjoni. Id-dipressjoni

Read more

Ghaffigt

Matthew,

Jiena ragel ta’ 32 sena u dan l – ahhar qed inhares lejn hajti u nirrifletti dwar dak li rrid minn hajti.  Meta nhares lura ninduna li fejn jidhlu relazjonijiet ghaffigt fuq li ghaffigt.  Meta nitkellem ma’ ommi nara

Read more

Ghandi tfajla toqghod f’pajjiz iehor

Jiena ilni f’relazjoni ghal dawn l-ahhar sentejn ma’ tfajla li toqghod f’pajjiz iehor.  Nimmisjaha hafna u dan l-ahhar qed nifrustraw daqsxejn ruhna ghax qas ghadna nsifru ghax il-flus li ngemmaw nuzawhom f’titjiriet ghal ghand xulxin.  Nitkelmu hafna fuq Facebook u

Read more

L-mara telqet u hallitni bit–tfal

Kont ilni mizzewweh ghaxar snin u ghandna zewgt itfal ta’ 5 snin u 3 snin.  Daqs gimgha ilu l-mara qaltli li xebghet u sejra toqghod ghand habiba taghha.  Qaltli li hi thoss li jien ghandi nzomm it-tfal forsi nitghallem naprezza

Read more

Ghandi marda li gibtha mis-sess

Iltqajt ma’ tfajla li hawditli l-wires.  Issa ilna niltaqghu kwazi xahrejn u vera niehdu pjacir flimkien.  Dan l-ahhar hmistax tigi ghandhi ta’ spiss u qed nhoss li daqt naslu ghal – punt fejn ikolna x’naqsmu.  Gili missejna lil xulxin u

Read more

Irrid Relazzjoni

Ghaziz Matthew,

 

Jiena guvni ta’ 25 sena u ghadu qatt ma kelli relazjoni.  Qed inhoss li m’ghandix cans ikolli tfajla ghax iktar ma nikber iktar insibha difficli.

 

X’nista’ naghmel?

Roderick

 

Ghaziz Roderick,

Din hi problema li ta’ spiss niltaqa’ maghha,

Read more

Guaranteed to be seen in 5 working days.

X