Iltqajt ma’ tfajla li hawditli l-wires.  Issa ilna niltaqghu kwazi xahrejn u vera niehdu pjacir flimkien.  Dan l-ahhar hmistax tigi ghandhi ta’ spiss u qed nhoss li daqt naslu ghal – punt fejn ikolna x’naqsmu.  Gili missejna lil xulxin u anke tajna pjacir orali lil xulxin izda qatt ma kelna penetrazjoni.

Jiena xi ftit snin ilu laqqat marda sesswali – Herpes.  Meta tahseb li ghandi nghidilha li jien nfettat?

Nisma’ minghandek,

David

 

— > Ghaziz David,

Nibda billi nghidlek li kuntent li sibt lil xi hadd li hawwadlek il-wires.  Min – naha l-ohra jkolli nghidlek li ga qed tard.

Bhal ma nispera li taf inti meta jkollok herpes hemm cans kbir li l-partner tieghek tiehu l-marda.  Herpes tista’ tittiehed anke mis-sess orali u ghalekk jekk kelkom minn dan it-tip ta’ sess minghajr ma proteggejtu ruhkom (anke jekk int tghajt pjacir lilha) jaf hi diga’ nfettata.  Ghidilha llum qabel ghada u morru l-GU clinic gewwa Mater Dei halli ticcekjaw jekk hix infettata hi.

Importanti li jekk inti nfettata tiprotegi lil ma min tkun.  Dan taghmlu billi tiehu l-kura li hemm bzonn biex izzomm l-infezjoni taht kontrol u taqra dwar l-infezjoni ha tkun ta ezatt x’riskji hemm kemm ghalik u kemm ghal min jigi mieghek.  Illum il – gurnata hawn kull tip ta’ protezjoni u mportanti li tiehdu hsieb xulxin.

Min ghandhu nfezjoni xorta jista’ jkollu partner izda mportanti hafna li jkun responsabli bizzejjed u javza lil ma min ikun.

 

Kunu responsabli,

Matthew