Ghaffigt

Matthew,

Jiena ragel ta’ 32 sena u dan l – ahhar qed inhares lejn hajti u nirrifletti dwar dak li rrid minn hajti.  Meta nhares lura ninduna li fejn jidhlu relazjonijiet ghaffigt fuq li ghaffigt.  Meta nitkellem ma’ ommi nara Read more

Ghandi tfajla toqghod f’pajjiz iehor

Jiena ilni f’relazjoni ghal dawn l-ahhar sentejn ma’ tfajla li toqghod f’pajjiz iehor.  Nimmisjaha hafna u dan l-ahhar qed nifrustraw daqsxejn ruhna ghax qas ghadna nsifru ghax il-flus li ngemmaw nuzawhom f’titjiriet ghal ghand xulxin.  Nitkelmu hafna fuq Facebook u Read more

L-mara telqet u hallitni bit–tfal

Kont ilni mizzewweh ghaxar snin u ghandna zewgt itfal ta’ 5 snin u 3 snin.  Daqs gimgha ilu l-mara qaltli li xebghet u sejra toqghod ghand habiba taghha.  Qaltli li hi thoss li jien ghandi nzomm it-tfal forsi nitghallem naprezza Read more

Ghandi marda li gibtha mis-sess

Iltqajt ma’ tfajla li hawditli l-wires.  Issa ilna niltaqghu kwazi xahrejn u vera niehdu pjacir flimkien.  Dan l-ahhar hmistax tigi ghandhi ta’ spiss u qed nhoss li daqt naslu ghal – punt fejn ikolna x’naqsmu.  Gili missejna lil xulxin u Read more

Irrid Relazzjoni

Ghaziz Matthew,

 

Jiena guvni ta’ 25 sena u ghadu qatt ma kelli relazjoni.  Qed inhoss li m’ghandix cans ikolli tfajla ghax iktar ma nikber iktar insibha difficli.

 

X’nista’ naghmel?

Roderick

 

Ghaziz Roderick,

Din hi problema li ta’ spiss niltaqa’ maghha, Read more

Inhobb zewgt irgiel

Ilni mal-partner tieghi ghal dan l-ahhar 4 snin u ghal dan l-ahhar qed niltaqa’ ma’ kollega tieghi wara x-xoghol.  Lil partner tieghi nhobbu hafna u ma nimmaginanix nghix minghajru izda mal-kollega nhosni li nista’ nkun jien.  Nidhqu, niehdu pjacir u Read more

Naħsbu lill’hinn minn normi!

Nibda biex nawguralkom, f’isem il-kollegi tiegħi u f’ismi, sena mimlija ferħ, paċi, ġid, u mfawwra b’affarijiet sbieħ.

Mix-xahar id-dieħel nibda t-taħriġ tiegħi fl-isptar ta’ Ruma man-nies transġender li jkunu qegħdin iħejju biex jaqilbu s-sess tagħhom. Kelli nagħmel ħafna riċerka biex Read more

Mhabba Tezisti

L-imhabba tezisti?

 

Bdejt nitkellem ma’ guvni fuq Facebook ftit tax-xhur ilu u vera jghogobni.  Hu jidher interessat u anke qalli biex nibdew nohorgu flimkien izda nibza’ li nwegga’.  L-imhabba tezisti?  Jiena Ghandi 14 u meta kelli 9 ommi u missieri Read more

Ibni ta’ 16 jara l-pornografija

Dhalt fil-laptop tat-tifel u sibt li jara pornografija.  Dan normali ghal tifel ta’ 16 il-sena?

 

Sfortunatament, illum pornografija hi accessibli anke minn fuq tablets u mobiles.  Dan ifisser li l-edukazjoni saret hafna iktar importanti fejn tidhol pornografija.  Meta qabel il-genituri Read more

Guaranteed to be seen in 5 working days.

X