L-mara telqet u hallitni bit–tfal

Kont ilni mizzewweh ghaxar snin u ghandna zewgt itfal ta’ 5 snin u 3 snin.  Daqs gimgha ilu l-mara qaltli li xebghet u sejra toqghod ghand habiba taghha.  Qaltli li hi thoss li jien ghandi nzomm it-tfal forsi nitghallem naprezza

Read more

Ghandi marda li gibtha mis-sess

Iltqajt ma’ tfajla li hawditli l-wires.  Issa ilna niltaqghu kwazi xahrejn u vera niehdu pjacir flimkien.  Dan l-ahhar hmistax tigi ghandhi ta’ spiss u qed nhoss li daqt naslu ghal – punt fejn ikolna x’naqsmu.  Gili missejna lil xulxin u

Read more

Irrid Relazzjoni

Ghaziz Matthew,

 

Jiena guvni ta’ 25 sena u ghadu qatt ma kelli relazjoni.  Qed inhoss li m’ghandix cans ikolli tfajla ghax iktar ma nikber iktar insibha difficli.

 

X’nista’ naghmel?

Roderick

 

Ghaziz Roderick,

Din hi problema li ta’ spiss niltaqa’ maghha,

Read more

Inhobb zewgt irgiel

Ilni mal-partner tieghi ghal dan l-ahhar 4 snin u ghal dan l-ahhar qed niltaqa’ ma’ kollega tieghi wara x-xoghol.  Lil partner tieghi nhobbu hafna u ma nimmaginanix nghix minghajru izda mal-kollega nhosni li nista’ nkun jien.  Nidhqu, niehdu pjacir u

Read more

Mhabba Tezisti

L-imhabba tezisti?

 

Bdejt nitkellem ma’ guvni fuq Facebook ftit tax-xhur ilu u vera jghogobni.  Hu jidher interessat u anke qalli biex nibdew nohorgu flimkien izda nibza’ li nwegga’.  L-imhabba tezisti?  Jiena Ghandi 14 u meta kelli 9 ommi u missieri

Read more

Guaranteed to be seen in 5 working days.

X